Kancelaria


Kancelaria


OGŁOSZENIA KANCELARYJNE

CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

    Uroczyste Chrzty w naszym kościele są udzielane w każdą niedzielę

   

    Dziecko do Chrztu Świętego zgłaszają osobiście rodzice dziecka

    przynosząc do kancelarii:

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, (jeśli są z innej parafii),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania),
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (przynoszą chrzestni przed Mszą Św.)

 

    Przypominam, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjące w związku cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

   Dokumenty potrzebne do Pierwszej Komuni Świętej:

 • metryka chrztu dziecka
 

BIERZMOWANIE

    Dokumenty potrzebne do Bierzmowania:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

osobiście najpóźniej trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

 

 

 

    W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny

        pociągnął za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli

        wcześniej zawarto związek cywilny.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony."

(Mk 16,15-16)

 

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.

A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone."

(Jk 5,14-15)

 

     Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzam w pierwsze piątki miesiąca. 

  W nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

 

    Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

 

   W domu chorego należy przygotować:

   Stół nakryty białym obrusem, a na nim: krzyż, świece, kropidło, woda święcona.

 

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego.

 

POGRZEB KATOLICKI

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna

(por. 2Mch 12,43-45)

   Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać:

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej),

        jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),

 • dokumenty własności grobu,
 • dokument dla administracji cmentarza (jeśli grób jest na cmentarzu w Dobieszynie).

 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie po Mszy św.

nr konta bankowego: 09 1050 1793 1000 0090 3112 3731


Formularz kontaktowy


Kontakt